2021
2020
2019
2018
2017
2016
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2021

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2021

Báo Cáo Hợp Nhất PDF

28/4/2021

PDF

28/7/2021

PDF

29/10/2021

Báo Cáo Riêng PDF

28/4/2021

PDF

28/7/2021

PDF

29/10/2021

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2020

PDF

29/3/2021

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2020

PDF

29/3/2021

Báo Cáo Hợp Nhất PDF

27/4/2020

PDF

26/7/2020

PDF

28/10/2020

PDF

28/1/2021

Báo Cáo Riêng PDF

27/4/2020

PDF

26/7/2020

PDF

28/10/2020

PDF

28/1/2021

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF PDF
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2019

PDF

30/3/2020

PDF

30/6/2020

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

29/8/2019

PDF

30/3/2020

Báo Cáo Hợp Nhất PDF

22/4/2019

PDF

29/7/2019

PDF

28/10/2019

PDF

30/1/2020

Báo Cáo Riêng PDF

22/4/2019

PDF

29/7/2019

PDF

28/10/2019

PDF

30/1/2020

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF PDF
PDF
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

28/8/2018

PDF

30/3/2019

PDF

19/6/2019

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

28/8/2018

PDF

30/3/2019

Báo Cáo Hợp Nhất Xem thêm PDF

30/7/2018

PDF

30/10/2018

PDF

30/1/2019

Báo Cáo Riêng PDF

29/4/2018

PDF

30/7/2018

PDF

30/10/2018

PDF

30/1/2019

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) PDF PDF PDF
PDF
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

25/2/2018

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

25/2/2018

Báo Cáo Hợp Nhất
Báo Cáo Riêng
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
  Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính        
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét PDF

31/3/2017

Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét PDF

31/3/2017

Báo Cáo Hợp Nhất
Báo Cáo Riêng
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh        
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)